RSS
A A A

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

SmodBIP
szukaj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Domu Pomocy Społecznej w Przatówku

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej, Przatówek 1, 98-240 Szadek: http://www.bip.dpsprzatowek.pl/
Data publikacji strony internetowej: 04-01-2012
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26-03-2021
Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Wymagania, które nie zostały spełnione:
- brak możliwości nawigacji za pomocą klawisza TAB,
- brak możliwości zmiany kontrastu strony,
- brak możliwości korzystania z serwisu BIP spełniającego wszystkie wymogi dokumentu WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator d.s. dostępności:
Barbara Miller kadry@dpsprzatowek.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 43 675 12 29 w. 11. (w godzinach od 7ºº do 15ºº)
Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem do podmiotu publicznego zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać
1) dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie;
2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;
3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do podmiotu publicznego w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku położony jest w kompleksie leśnym przy trasie Szadek-Łask. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych.

Dostosowanie wejść do budynków
Dom Pomocy Społecznej znajduje się pod adresem: Przatówek 1, 98-240 Szadek.
Wejście na teren Domu prowadzi przez bramę lub furtkę zaopatrzoną w domofon obsługiwany przez pracowników Domu. Przy wejściu do budynku portierni znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową oraz świetlną umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika Domu przy wejściu na teren Domu.
Wejście główne do budynku Domu jest widoczne, łatwe do zlokalizowania, wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku.
Zarówno wejście główne do budynku, jak również wejścia boczne z dziedzińca Domu zostały przystosowane dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z pomocą chodzików i balkoników poprzez zaopatrzenie w pochylnie (podjazdy). Podjazdy wyłożone są kostką brukową, wyposażone są w barierki, a drzwi głównego wejścia i boczne od dziedzińca DPS szerokością dostosowane są do swobodnego wjazdu wózka inwalidzkiego.
Pomieszczenia sanitarne i łazienki oraz pomieszczenia użytkowe są oznaczone odpowiednimi piktogramami i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia administracji mieszczą się na parterze budynku głównego.

Dostępność tłumacza języka migowego
Dom Pomocy Społecznej w Przatówku nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku głównego i wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostosowanie ciągów komunikacyjnych
Ciągi komunikacyjne oraz schody są otwarte , wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni posiada powłokę antypoślizgową.
Zapewniona jest możliwość ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami poprzez:
- umieszczenie w widocznych miejscach informacji o kierunkach i drogach ewakuacji,
- wyznaczenie pozbawionych barier dróg ewakuacyjnych, miejsc oczekiwania na ewakuację (klatki schodowe), punktu zbiórki,
- wprowadzenie procedur ewakuacyjnych i cykliczne przeszkolenie personelu.
Dostosowanie windy
W budynku znajduje się winda łącząca parter z pierwszym piętrem. Winda znajduje się na końcu korytarza na wprost od wejścia głównego. Winda przystosowana jest do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach, wyposażona jest w wyświetlacz świetlny wskazujący numer piętra.
Dostępność parkingów
Zarówno przed ogrodzeniem posesji, jak i na jej terenie można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Parkingi pozbawione są barier architektonicznych
Informacje głosowe
Na terenie Domu nie ma głośników systemu dźwiękowo naprowadzającego osoby niewidome lub słabosłyszące, nie ma również pętli indukcyjnych, jednak każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy przewodnika, którym jest pracownik Domu.Opublikował: Arkadiusz Gułaj
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Barbara Miller
Dokument z dnia: 26.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 530